Doopdienst

Homepage Bethel Zeist

Een doopdienst in de Bethelgemeente.

Een doopdienst bij ons in de Bethelgemeente, in de Nieuwe Kerk te Zeist is eigenlijk een gewone kerkdienst met een speciaal karakter. Tijdens de kerkdienst is er een moment ingeruimd om de kinderen te laten dopen. Op dat moment, vooraf aan het dopen zelf, stelt de dominee een aantal vragen aan de ouders.

In een doopdienst beloven ouders, voorafgaand aan de doop van hun kleine kind, dat ze hem of haar een christelijke opvoeding zullen geven.
Daarna wordt hun kleine kind gedoopt. De predikant sprenkelt water op het voorhoofd van het kleine kind, en doopt het in de naam van God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

Water wordt onder andere gebruikt om schoon te maken. Die betekenis heeft het doopwater ook. In de doop belooft de Here God, dat Hij onze zonden van ons wil afwassen.
De Heere God belooft hiermee ook, dat wij niet alleen kinderen van onze aardse ouders zijn, maar ook zijn kinderen mogen zijn.

God maakt een verbond met het kind, dat betekent: Hij verbindt Zich aan het gedoopte kind. De doop is het teken ervan, dat Hij op bijzondere wijze met het kind verbonden is.

Voorbereiding
De Heilige Doop wordt drie á vier maal per jaar
bediend in een morgendienst. 

Ouders die voor hun kindje de Heilige Doop wensen, wenden zich met hun verzoek daartoe bij voorkeur tot de dominee of één der kerkenraadsleden.

Ter voorbereiding op de doopdienst wordt van tevoren met ouders gesproken over de betekenis van de doop. Dit noemen we het doopgesprek ook wel doopcatechese genoemd. Dit gebeurt vaak op uitnodiging bij de dominee thuis.Doopouders, bij de dominee thuis voor het doopgesprek

Tijdens deze doopcatechese ,die wordt gehouden door de predikant en de jeugdouderling, wordt ingegaan op de diepere betekenis van de Heilige Doop. De inhoud van het doopformulier en de doopvragen worden met de doopouders doorgenomen. Ook wordt aan de doopouders gevraagd naar de motivatie waarom ze hun kinderen willen laten dopen.

De doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke traditie. In onze kerk worden doorgaans kleine kinderen gedoopt. Het gebeurt ook wel dat oudere kinderen en ook volwassenen gedoopt worden.

Sacrament
Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen.

In de Bijbel
De doop wordt vermeld in de Bijbel. In het Oude Testament komt het begrip doop niet zozeer voor, maar het Nieuwe Testament begint bij Johannes de Doper, die de doop van bekering en vergeving van zonden predikt. Jezus Christus laat zich dopen door Johannes de Doper. Ook Jezus roept de kinderen bij zich en doopt hen.

De doop
Na de vragen, gesteld aan de ouders, nodigt de dominee de ouders één voor één naar het doopvont te komen. Dan noemt hij de naam van de dopeling. Dan sprenkelt hij de dopeling met doopwater.  Daarbij wordt vaak de doopformule uitgesproken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", volgens Mattheüs 28:19.

Na het doopsel mag men zich christen noemen, maar volgens anderen moet men christen zijn voordat men gedoopt kan worden. 

In onze kerk zingen dan de kinderen, die al tijdens het dopen voorin in de kerk zitten, een dooplied. De doopouders ontvangen dan een kaars en een kinderbijbel uit handen van één van de kinderen.

De dienst zet zich voort: een dankgebed, de collecte en dan de slotzang en de zegen van de dominee.

Na de dienst kunnen gemeenteleden de doopouders voor in de kerk feliciteren met de doop van hun kindje.

geschreven door

 Frits de Groot


terug naar Home

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten