Livestream

Homepage Bethel Zeist

Liturgie morgendienst

02-07-2020

U kunt de liturgie ook prineten KLIK HIER

         

 Orde van dienst  5 juli

voorganger: ds. N. de Boo

organist: Jochen de Gier

aanvang: 10:00 uur


Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtspalm  :Zingen Welkom in Gods huis

 Welkom van waar je ook komt
't maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt
                               
 God is de gastheer vandaag
In Zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de gastheer vandaag
     
refrein
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
   God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan

AANKONDIGING VOORZANG EN KLEIN GLORIA

Voorzang : Psalm 34 _: 1 en 2

1 Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegent dien en weest blij. 
                             
 2 'k Heb naar den Heer gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar den Heer,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d' ogen neer.

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verontmoediging bij de tien geboden

Tien Geboden voor jongeren

Eerst horen we de belofte, die boven alle geboden staat.
God zei namelijk: Ik ben de HERE, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de heerschappij van de
zonde heeft bevrijd.Om dicht bij God, de bevrijder te blijven en om die gekregen vrijheid niet te verspelen en zo
te verdwalen, gaf God ons
Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg.

Het eerste gebod is: Je zult geen andere goden erkennen en dien.
Niets of niemand mag je net zoveel of meer liefhebben als God.
Het tweede gebod is: Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die vereren.
Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is.
Het derde gebod is: Je zult de NAAM van God niet met onzuivere bedoelingen uitspreken. Vloek daarom bijvoorbeeld niet.
Het vierde gebod is; Eén speciale dag heeft God je gegeven om te rusten. Naar de kerk gaan, tot God en jezelf komen en
aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen.
Het vijfde gebod is: Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden.
Het zede gebod is: Je zult niemand vermoorden of iemand blijven haten.
Het zevende gebod is: Je zult je vrouw of je man niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander niet stuk maken.
Het achtste gebod is: Je zult niet stelen. Behandel de ander zoals jezelf graag behandelt wilt worden.
Het negende gebod is: Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.
Het tiende gebod is: Je zult niet vol begeerte en jaloersheid alles willen hebben wat een ander heeft.

Samengevat: Je zult God liefhebben met heel je wezen en je naaste liefhebben als jezelf.

Zingen ": Psalm 86 vers 4 en 7

4 Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid. 
                                      
 7 Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongsaf aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

Moment met de kinderen en een kinderlied!

Gebed

Schriftlezing Psalm 103: 8 – 14 (lezing kinderen)

 

2e Schriftezing

Zingen  : Gezang 328 vers 1 en 3

 1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

                                                    

  

                 

 3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Uitleg en verkondiging

Zingen ;uit 'Op toonhoogte 234 vers

 Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
            
 God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
     
 Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
   Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2x-
God U bent mijn God
Ik rust in U alleen

AFSCHEID KINDEREN KINDERNEVENDIENST
1. ds. de Boo kondigt het moment aan.
2. filmpje van afscheid kinderen (lange filmpje).
3. Willine zegt in de kerk kort iets en kondigt het volgende filmpje aan.
4. Filmpje ingezongen lied kinderen)

Gebed

Collecte,de collecte zak komt bij u langs, KLIK HIER

Zingen : Gezang 416 vers 1,2 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
   
 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
   
 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen

 

 

terug naar home

 

Liturgie middagdienst

3-07-2020

          

 Orde van dienst


voorganger: ds. H.S. Mosterd


organist: Leen Mijnderts

aanvang : 17:00 uur


Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Psalm 111 in beurtspraak

V. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.

G. Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

V. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.

G. Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

V. Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

G. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

V. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.

G. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

V. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam.

G. De vrees voor God is begin van wijsheid,
verstandig doet ieder die Hem vereert;
in eeuwigheid moet men Hem loven.

V. Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.

G. Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 Fimpje kinderdienst

Lied voor de tieners

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
    
 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
    
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
         
 Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
       O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.Gebed van toenadering

Bijbellezing Exodus 32:1-15

 

Zingen :Liedboek 2013, 850: 1,2,3,4,5

 1. Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?
          
 2. Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?
         
 3. Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?
         
 4. Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.
   5. Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.
Welkom en mededelingen
   


 Preek:

Zingen : Psalm 103: vers 1 en 3

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid. 
                 3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

Dankgebed en voorbeden

Collecte, de collecte zak komt bij u langs

kort muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis

Zingen : Gezang 305: vers 1 en 2

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade. 
                                 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning. 


 Zegen (staande)

 

Livestream

U kunt via Youtube deze dienst bekijken. De weergave kan helaas niet in de website worden geïntegreerd.

Collecte

 Scan deze code met een QR scanner uit de App store of Play store. De code werkt níet via uw bank app.

QR Code collecte Bethel 

Kinder nevendienst

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten