Nieuws

Homepage Bethel Zeist

20-02-2019

Op zondag 17 februari, nam onze wijkpredikant ds. Jan Scheele-Goedhart officieel afscheid.
In deze bijzondere dienst ging onze wijkpredikant zelf voor.

        

De dienst begon met een lofprijzijng:

Ps 57 vers 5

In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid,

U wil ik loven, die mij hebt bevrijd.

Ziel, maak u op, den Here groot te maken,

gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt,

doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.

Na de gebodslezing :
Heb het belang van de ander op het oog, zoals ook Jezus de gestalte van een dienstknecht
aannam,
ging hij ons voor in het gebed":....... "Hoewel een bijzondere dienst, maar laten we ons op U Heer zich richten."


Dan, bijna traditiegetrouw, nodigt  hij de kinderen naar voren te komen.
Dan 'daalt' ds.Jan Scheele-Goedhart ook van de preekstoel en komt in gesprek met de kinderen." Wie kent het lied "Wacht maar af tot ik koning ben!" , dat komt van de film Lion King. Het kleine leeuwtje denkt dat als ik groter ben,
kan ik doen waar ik zelf zijn in heb. Echter later doet hij juist het tegenovergestelde. Hij dient als koning uit liefde andere mensen.

 

De vraag aan de kinderen was: Wat doe je als je een koning bent? Doe je dan alles waar je zin in hebt of ben je er als koning om te dienen.Dus.....oproep aan de kinderen: Ik hoop dat jullie later goed leren doen in navolging van Jezus.

Dan volgt het kinderlied onder pianospel en fluitspel met Annemarie Broer op de dwarsfluit.

Kinderlied:  Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.In de preek zegt de dominee dat het in het leven niet gaat om grootsheid, In het diepste van de mens is de angst om in ieder geval
gezien te worden, 
niet in de vergetelheid te geraken.

Status is blijkbaar de wens van velen. Ook de discipelen willen naast Jezus een belangrijke plaats innemen.

Maar er is ook bij mensen in deze tijd zucht en drang naar erkenning!  Gezien willen worden!
Echter dat is uiteindelijk funest. Andere discipelen waren daarom ook boos op Johannes en Jacobus.
Echter van God ontvangen alle mensen, wie ze ook zijn, welke plaats ze ook innemen: de onsterfelijkheid, de Eeuwigheid.
Dat is de kracht van het evangelie!

Als twijfelaar zegt ds. Jan Scheele-Goedhart is er een verlangen naar God. Achter Jezus aan is de goede weg, daarin ligt het goede leven.
Een leven van liefde en dienstbaarheid. Jezus gaat ons daarin voor:
Immers, Jezus gaf Zijn leven aan het kruis. Dat kostte hem veel. Het kost mensen ook veel, de weg van Jezus te gaan.
Hem te kennen, met Hem te leven, dat is meer waard dan al het andere. Zoveel had Hij ons lief.

Vandaar dat na de preek de gemeente dit lied te zingen krijgt:

 1 Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
   2 Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
   3 In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Dan volgt het gebed en de collecte.

Vervolgens komt het officiële afscheidsmoment.

De kerk heeft daar een afscheidsformulier voor. Vandaar dat onze andere wijkpredikant ds. Kees van Ekris het woord krijgt.
In dit formulier spreekt de dominee namens de kerk en de gemeente dankwoorden uit.

Dan zingen we : NLB Psalm 150A:

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.


Tenslotte spreekt dominee Scheele-Goedhart de zegen uit.De gemeente gaat weer zitten, want nu nemen we als gemeente echt afscheid van ds.Jan Scheele-Goedhart.

Ouderling Marijke van Eck neemt het woord en spreekt Jan toe. Zij benadrukt dat hij een predikant was voor de gehele gemeente.
Met name voor de kinderen, maar ook voor 20/30-ers en daarboven, dus van jong tot oud. Met Goede Vrijdag vertelde hij over Gods liefde
die door het zenden van Zijn Zoon ons mensen het Leven schonk.

"De wijze waarop jij in de diensten de kinderen apart toesprak waardeerden we ten zeerste. Daaruit bleek dat jij aan de kinderen van harte
altijd Gods liefde voor hen, wilde doorgeven. Je was
er voor de kinderen. Dank daarvoor. En nu draaien we het om en willen de kinderen
jou iets (zingend) zeggen met het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn"
De kinderen hebben geknutseld, handen gemaakt en sommigen met een tekst. Deze bloemen staan in een bijzondere vaas.
Aan de buitenkant de woorden: God zal met je zijn. "Dat wensen wij je toe," zei Annelous Michielsen.

     

 Dan volgt een korte toespraak van ds.Kees van Ekris.Hij bedankt Jan als collega voor de wijze waarin hij het ambt van dominee heeft ingevuld. Kees van Ekris benadrukt de moed van Jan Scheele-Goedhart.
De moed om na een eerdere studie een andere weg in te slaan en een Stem diep van binnen te volgen. De moed om uit een andere kerkelijke traditie
te stappen en een eigen weg te bewandelen. " In al je werk heb je moed en veerkracht getoond. Met al je krachten en toewijding heb je naast
een predikant die al wat jaren ervaring heeft in het ambt, de moed gehad de weg van het Evangelie te gaan in prediking, begrafenissen, pastoraat en
catechisatie 
en organisatie. Samen met Liesbeth heb je deze gemeente gediend en wij zeggen jullie daarvoor dank en wensen je Gods zegen toe.

 

Ds. Jan Scheele-Goedhart en zijn vrouw Liesbeth luisteren aandachtig. Dan neemt Jan Roosendaal, voorzitter van de kerkenraad, het woord.


Drie jaar ben je bij ons geweest. Je paste mooi in het gestelde profiel en je wilde ook graag leren en groeien in het ambt onder begeleiding
van een ervaren predikant. In al die drie jaar heb je een bijdrage geleverd aan de opbouw van de gemeente met Liesbeth als steun naast je.
We hebben je leren kennen als vriendelijk, open, serieus en een open leerhouding. Zo vond je en zocht je diepgang in de Schrift en in je handelen.
Voor je herderlijke taak willen wij je van harte bedanken en hopen dat je wens om in de toekomst een gemeente te bedienen met een pastorie
naast de kerk mag uitkomen en dat je uitroept: "Dat is toch niet te geloven dat God mij hier brengt!"

Jan Roosendaal nodigt de gemeente uit Jan en Liesbeth toe te zingen met de woorden van psalm 121;

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

 
  4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Namens de gemeente overhandigt Jan enkele cadeaus: boeken en een weekendje weg!

Ook de kinderen van het predikantsechtpaar delen in de cadeaus. Nora, Nathan en Tobias zeggen keurig "Dank."
Een zichtbare blijde en dankbare Jan.


En zo komt er een einde aan een mooie indrukwekkende afscheidsdienst.

Dan is er gelegenheid om Jan en Liesbeth de hand te schudden.


met dank aan Rinus Vader voor de foto's

Voor méér foto's KLIK HIER

of ga terug naar Home

 

A- A A+

Agenda

Saturday 22 June
Running Dinner

Sunday 23 June
dr. B.J.G. Reitsma

Sunday 23 June
dhr. J. Kroon

Sunday 30 June
ds. C.M.A. van Ekris

Sunday 30 June
ds. F. van Roest

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten