Nieuws

Homepage Bethel Zeist

25-09-2019

VANUIT DE KERKENRAAD

Op 18 september vergaderde de kerkenraad voor de eerste keer na de zomervakantie.
Br De Bruin opent de vergadering door het laten zingen van Psalm 108 vers 1 en vervolgens een inleiding over Gods trouw. Steeds weer maakt Hij een nieuw begin, wij mogen er op vertrouwen dat Hij dat ook met Bethel doet. Vervolgens gaat hij voor in gebed.

In de vergadering zijn zowel ds. Dankers als Sonnenberg (deels) aanwezig en stellen zich voor. In opdracht van de kerkrentmeesters is er een Risico-inventarisatie geweest en daaruit voortvloeiend een Plan van Aanpak opgesteld.
Er moet nog worden bezien welke punten prioriteit behoeven. Ook is het verplicht dat BHV-ers tijdens de kerkdienst aanwezig zijn. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de kerkrentmeesters of scriba.

Besproken is verder de concept-begroting welke vanuit het CvK is ontvangen. Daarover zijn een aantal vragen gesteld.

N.a.v. de input van de gemeenteavond is het Profiel van Bethel aangepast. Met een aantal tekstuele aanpassingen is het profiel goedgekeurd. Het profiel van de predikant is nog niet gereed. In de komende tijd zullen mensen worden benaderd om te participeren in de beroepingscommissie. Vanuit de AK zal de heer Martin Slootweg hierin deelnemen. De AK heeft inmiddels twee vergaderingen gehad die bijzonder constructief waren.

Per 1 januari 2020 zijn een vijftal ambtsdragers aftredend. U leest hierover meer elders in Bethelnieuws. Sola heeft twee nieuwe voorzitters nodig en daarvoor zijn mensen gevraagd. Ook al zal br. De Wit vanaf 1 januari 2020 geen ambtsdrager meer zijn, hij is bereid (tezamen met br. De Bruin) het rooster van predikanten te blijven verzorgen. Wij waarderen dit als kerkenraad zeer.

Zowel de familie Van de Weerd als Corrie van Maanen komen in het najaar naar Nederland voor verlof. Tot nu toe zijn er geen mensen die hebben aangegeven belijdenis te willen doen. Mochten die er alsnog komen dan zal hieraan invulling worden gegeven. Annie Ellens heeft aangegeven te willen stoppen met het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen. Wij bedanken haar voor haar inzet en zullen vervanging moeten zoeken.

Br Verduin sluit de vergadering af door te laten zingen Lied 95 vers 1 en 2 en vervolgens gaat hij voor in gebed.


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 23 February
Basiscatechese

Sunday 23 February
ds. Z. de Graaf

Sunday 23 February
ds. I. Hoornaar

Sunday 1 March
ds. D.M. van de Linde

Sunday 1 March
ds. M. van Duijn

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten