Nieuws

Homepage Bethel Zeist

08-11-2019

Vanuit de kerkenraad
Op 30 oktober vergaderde de kerkenraad. Br. Verduin opende de vergadering met het laten zingen van een lied en vervolgens een overdenking (waarin hij onder andere aangaf waarin het pionierswerk verbindend is) en gebed. Vervolgens werd de beroepingscommissie geïnstalleerd.

De gemeenteleden die zitting hebben in de beroepingscommissie waren daarvoor uitgenodigd. Een aantal van belang zijnde punten is besproken.
De voorzitter wenste hen veel wijsheid toe bij hun taak. Besproken is dat de gemeente via Bethelnieuws op de hoogte zal worden gehouden van de voortgang van het beroepingswerk.
Na verkregen toestemming van de diverse geledingen kunnen nu namen worden gevraagd bij het secretariaat beroepingswerk PLD Utrecht.
Ook de gemeente wordt uitgenodigd namen te noemen van predikanten die in de profielen passen.
Het profiel van de predikant is in deze vergadering vastgesteld nadat eerder al het profiel van de wijkgemeente Bethel was vastgesteld.
Beide profielen staan op de website.KLIK HIER

vacatures
In de vergadering zijn ook gemeenteleden verkozen in verband met de vacatures per 1 januari 2020.
Hun namen hebt u kunnen lezen in Bethelnieuws van 3 november.
Door de classis is gevraagd te reageren op een aantal wijzigingen in de kerkorde met name waar het betreft predikanten voor bepaalde tijd en/of met een speciale opdracht.
De kerkenraad heeft aangegeven dat één van de voorgestelde wijzigingen niet gewenst is omdat niet altijd op voorhand kan worden beoordeeld voor welke periode een predikant moet en kan worden aangesteld.
In de voorstellen zou een verlenging niet mogelijk zijn. De Algemeen Kerkenraad heeft in een brief het belang van een gemeenschappelijke missie van de afzonderlijke wijken en onderlinge betrokkenheid benadrukt.
Ook zijn mensen die vanuit hun professie en/of motivatie belangstelling hebben uitgenodigd zich te melden om zich in te zetten het Innovatiefonds vorm te geven.

ds. Van Roest
De kerkenraad heeft ingestemd met het verlenging van het contract met ds Van Roest voor één jaar en zal hiervoor toestemming aan de Algemene Kerkenraad moeten vragen.

pioniersplek
Gesproken is over de Pioniersplek waarmee de wijkgemeente zich verbonden voelt. Er is sprake van een wederzijds elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren.
In 2020 zullen een tweetal acties worden opgezet om geld te genereren voor de financiële bijdrage aan de Pioniersplek. Als er onverhoopt een tekort is, dan zal dat worden aangevuld vanuit de wijkkas.

uitgezonden
Ingestemd is met een verzoek van Martine Kragt om door onze wijkgemeente te worden uitgezonden naar Egypte.
De NEM ondersteunt haar voornemen. In het komende jaar zal Martine de nodige voorbereidingen treffen.

tot slot
De kerkenraad is voornemens om zich in de decembervergadering te bezinnen over het ambt.
Het moderamen zal de bestaande commissies in kaart brengen en (waar relevant) periodiek een commissie uitnodigen om in kerkenraad verslag te doen van waar men zich mee bezig houdt en met elkaar daar over in gesprek te gaan.
In de adventstijd zal er een Adventslied worden gezongen (in samenwerking tussen de liturgiecommissie en predikant) met daarbij muzikale begeleiding.

Br. Van Ballegooijen besluit de vergadering met het doen zingen van een lied en met gebed.

 

A- A A+

Agenda

Sunday 5 July
ds. N. de Boo

Sunday 5 July
Ds H.S. Mosterd

Sunday 12 July
Ds W.G. Sonnenberg

Sunday 12 July
Ds H.F. Klok

Sunday 19 July
Ds Z. de Graaf

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten