Nieuws

Homepage Bethel Zeist

Aan allen in de wijkgemeente Bethel, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn (naar Romeinen 1:7)

Na de zomervakantie wil ik me graag tot ieder gemeentelid richten. Wat uitgebreider, want er is veel te vertellen en te bespreken. Daarom hoop ik dat een ieder de tijd wil nemen om de brief te lezen. Allereerst over de opstart van het nieuwe seizoen. Hoe sta je daarin? Verder wil ik aandacht besteden aan de besluiten met betrekking tot de (veranderingen van de) organisatie van de kerkdiensten en het club- en kringwerk.


1. Opstart van het nieuwe seizoen.
Ik wil graag alle gemeenteleden oproepen om (zo mogelijk) mee te doen in de gemeenschap van de wijkgemeente Bethel.
Inmiddels is het duidelijk dat het Coronavirus langdurig ons gemeenteleven beïnvloedt. En dat zal helaas nog een tijd gaan duren. Ieder gemeentelid heeft afwegingen gemaakt hoe om te gaan met het gaan naar de kerk. Sommige jonge en oudere gemeenteleden komen niet. Andere gemeenteleden komen wel, maar hebben moeite met de manier waarop de diensten worden georganiseerd. Andere gemeenteleden willen dolgraag naar de kerk, maar durven terecht niet, omdat ze het zich niet kunnen veroorloven – gezien hun gezondheid - ziek te worden. De vraag komt nu weer op ons af: “Waarom ga ik naar de kerk en wat mis ik?” Laten we komen voor het meest essentiële, namelijk het ontmoeten van God en het leren van Hem op welke wijze Hij ons onvoorwaardelijk lief heeft (en hem met elkaar daarvoor prijzen en aanbidden). Door samen te bidden, te zingen en te luisteren naar de verkondiging van het Evangelie groeien we in geloof. Sommige zaken zijn minder belangrijk. Op welke plek zit ik in de kerk. Welke gewoonten hebben we bij de viering van het Heilig Avondmaal. We missen nu een eigen predikant, al zijn we enorm geholpen met de predikanten Van Roest en Sonnenberg die ons bijstaan. Het niet zingen en de lofprijzing niet laten klinken is een groot gemis. Daar gaan we als kerkenraad over nadenken. Maar laten we ons vooral blijven richten op de kern: “horen wat onze God te zeggen heeft”.
Aan jongeren zou ik willen meegeven dat het leveren van een topprestatie alleen kan als je veel traint. Bij teamsporten doe je dat mét elkaar. Dat werkt bij geloven net zo: het komt je niet aanwaaien, maar door samen aanwezig te zijn in kerkdiensten en bij de clubs/catechisatie leer je sneller en bereik je het doel.


2. Ik zet de besluiten op een rij en zal daarna aangeven welke afwegingen er zijn gemaakt. Degenen die wat uitgebreider alles willen lezen verwijs ik naar het “Gebruiksplan Nieuwe Kerk, versie 3”, dat bij elke ingang ligt en op de website staat.
a. Voor de maand september kunt u zich opgeven. Dat kon de afgelopen week ook al: voor de dienst van 6 september kan dit nog tot aanstaande dinsdag (1 september). Nieuw is dat je apart kunt aangeven of je belangstelling hebt voor de morgen en/of middagdienst.
b. Het aantal gemeenteleden per dienst is uitgebreid naar 150 per dienst (inclusief “personeel”). Daarbij wordt ook het balkon/de galerij gebruikt.
c. Er is weer kindernevendienst.
d. De crècheregeling is versoepeld.
e. We gaan het Heilig Avondmaal weer vieren (op 13 september).
f. De gemeente kan nu nog steeds niet zingen bij de kerkdiensten.
g. Clubs- en kringen gaan weer van start.

Het liefst willen we dat alles weer “normaal” wordt, maar dat zit er niet in. Het is onmogelijk het iedereen naar de zin te maken, maar we proberen al luisterend naar de overheid én de gemeenteleden ons best te doen dat zoveel mogelijk te bereiken. Toelichting:

a. Apart aangeven voor morgen en/of middag.
Gebleken is dat veel gemeenteleden het liefst (alleen) in de morgen naar de kerk willen. Zij geven een plaats in de middagdienst terug. Dat geeft dan weer lege plaatsen of extra werk voor Judith en Matthijs Baars om nieuwe mensen alsnog uit te nodigen.
De mogelijkheid om apart te kiezen voor de morgen en/of middagdienst kan zal er toe leiden dat een deel van de middagcapaciteit niet zal worden gebruikt en dat gemeenteleden, die alleen maar ’s morgens willen komen, zeker niet elke week geplaatst kunnen worden. Dat laatste luistert bijvoorbeeld ook nauw bij de viering van het Heilig Avondmaal. De kans op een uitnodiging is groter als je je voor de middagdienst aanmeldt!


b. Meer gemeenteleden per dienst.
We kunnen 150 gemeenteleden uitnodigen door iets meer mensen per vak te plaatsen en de ruimte onder en op het balkon te benutten.
In vak 3 worden eerst de plaatsen in de kerkzaal benut. Als dit vak vol is, moeten mensen op het balkon plaats nemen. Daarvoor wordt de trap gebruikt die vanaf ingang 3 omhoog leidt (daar zijn velen vast nog nooit geweest!). Ingang 2 willen we niet gebruiken als toegang voor het balkon, want daar is het al wat drukker i.v.m. de crèche. Al met al zal vak 3 wel drukker zijn en dus moet er wat meer geduld zijn bij het verlaten van de kerk.
Tip: Mensen die in vak 3 zijn ingedeeld en liever niet op het balkon terecht willen komen (ouderen en kinderen van 4/5 jaar, die tijdens de dienst naar de KND gaan), kunnen dat bereiken door wat vroeger naar de kerk te komen.
Door de capaciteitsvergroting kunnen er op één zondag 2 x 150 = 300 gemeenteleden komen. Dat is minder dan de 350 die we vroeger elke zondag ontvingen, maar we komen een heel eind. Het is dus heel belangrijk dat je - als je onverwacht niet kunt komen en je wel uitgenodigd bent - dit mailt naar Judith en Matthijs Baars.


c. Kindernevendienst
De kinderen voor de kindernevendienst gaan gewoon met de ouder(s) naar de kerk en moeten dus ook worden aangemeld. Net als vroeger gaan ze tijdens de dienst weg en komen voor de zegen weer terug. We hopen dat kinderen zo weer meer feeling krijgen met de dienst. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot volwassenen en kunnen dus gewoon langs andere gemeenteleden lopen als ze naar de KND gaan en terugkomen.


d. Crèche
We kunnen deels weer terug naar het oude systeem. De Coronaregels gelden nog steeds (zie website), maar er is weer reguliere leiding, eten en drinken kan weer, het speelgoed is weer beschikbaar. Kinderen tot groep 1 zijn welkom. Vanaf groep 1 kunnen de kinderen immers naar de kindernevendienst. Dit geldt ook weer voor de middag. Aandachtspunten:
a. Kinderen en leiding voor de crèche hoeven zich niet op te geven bij het aanmelden. Zij zitten niet in de kerk en bezetten anders een plaats voor iemand anders.
b. Gebruik na het wegbrengen van je kind de ingang zoals die in de uitnodiging is vermeld. Dat hoeft dus niet ingang 2 te zijn. In de afgelopen weken bleek vak 2 daarom te vol te zitten. Nu we de capaciteit oprekken is dit des te belangrijker.


e. Heilig Avondmaal
Op 13 september mogen we dit weer gaan vieren! Anders dan normaal, maar het essentiële is er: Brood en Wijn om te gedenken dat Jezus zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven tot volkomen verzoening van al onze zonden. Volgende week komt er een schrijven van de diakenen in het Bethel Nieuws waarin de gang van zaken concreet wordt uitgelegd.


f. (Nog) Geen gemeentezang.
Hieraan zijn zoveel aspecten verbonden dat we een besluit hierover in de kerkenraadsvergadering van 16 september willen nemen.


g. Clubs en kringen weer van start
Nu de overheid stelt dat er slechts 6 gasten mogen worden ontvangen is het gevolg dat sommige kringen en vergaderingen niet meer thuis kunnen plaatsvinden. Gebruikmaken van de zalen bij de Kerk is mogelijk, maar daar zijn wel regels aan verbonden (naast de RIVM-regels):
• Reserveren via de koster is noodzakelijk.
• Kringleden zorgen voor de schoonmaak na afloop.
• Regels voor gebruik van keuken hangen in de keuken.
• Voor vergaderingen moet in overleg met de koster worden afgesproken of er wordt gereinigd en of koffie/thee, enzovoort moet worden meegenomen.
• De koster plaatst de stoelen en die blijven staan. Het verdient de aanbeveling de loopbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
Voor de ouderenkringen (De Bron en Bijbelkring) is er een apart, gedetailleerd protocol ontwikkeld, waarbij alles erop gericht is de besmettingskans zo klein mogelijk te laten zijn. Naast de reguliere regels voor de bijeenkomsten zullen chauffeurs en andere inzittenden een mondkapje moeten dragen

Tot slot
Iedereen begrijpt wel dat er gigantisch veel werk wordt verzet. Dat kan gelukkig dankzij de inzet van veel gemeenteleden. Ik wil hen daarvoor nadrukkelijk bedanken, want “Samen kunnen we het virus aan”. Maar nog bemoedigender is het om te lezen dat Jezus voor ons strijdt en de overwinning heeft behaald (Hebreeën 12). Laten we ons telkens door Hem bemoedigen en volhouden, want er is een prachtig vergezicht, wat onder woorden is gebracht met dat mooie lied 303 (LvdK):

 

De ware kerk des Heren
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
Door God bijeen vergaderd
één volk dat Hem behoort
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord
Zo offert allerwege
De kerk U lof en prijs
Een naam is aller zegen
Eén brood is aller spijs 
   
 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
Met God zijn wij verbonden
met Vader, Zoon en Geest
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden
In tijd en eeuwigheid.


Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u me bellen
(6958227) of mailen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Met een hartelijke groet,

Jan Roosendaal
voorzitter kerkenraad

 

A- A A+

Agenda

Sunday 27 September
Ds J.J. Hagendijk

Sunday 27 September
ds. D.G.F. de Bree

Sunday 4 October
Ds N.J.M. Goedhart

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten